ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

ผู้สมัครทุกท่านควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน โดยท่านต้องยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างเคร่งครัด

โครงการมีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิก ข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ หรือข้อตกลงอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข

  • ในการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมเวิร์กชอปกับโครงการ Netflix REEL LIFE Season 2 ผู้สมัครต้องเข้าร่วมโครงการ ตามกำหนดการที่กำหนด เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • ในการเวิร์กชอปทางโครงการจะมีการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ ภาพถ่าย รูป เสียง ข้อความ หรือข้อมูลที่ท่านให้ เพื่อจัดเวิร์กชอป
    ติดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำแบบสำรวจ หรือประเมินทักษะเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • เมื่อท่านเข้าร่วมเวิร์กชอปหรือเมื่อท่านให้สัมภาษณ์ ท่านตกลงให้โครงการใช้ภาพ อัดวีดีโอ ชื่อหรือข้อมูลของท่าน เพื่อการศึกษา การให้ข้อมูล การประชาสัมพันธ์และโฆษณา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจปกติของเน็ตฟลิกซ์
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด